Tuesday, November 07, 2006

Taj Mahal

Shah Jahan Mumtaz Mahal

செத்தாலும் செலவு வைப்பாள்
காதலி - தாஜ்மஹால் தரும் பாடம்!!